DISCLAIMER

Deze website is eigendom van SIX Minutes, een handelsnaam van Half Blue CVBA.

Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel: Steenweg op Brussel 213 – 1780 Wemmel, BelgiëTelefoon: +32 2 451 00 10 E-mail: info@sixminutes.beOndernemingsnummer: BTW BE 0891 298 653RPR: Brussel, nederlandstaligDoor de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en toebehoren aan SIX Minutes of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.SIX Minutes levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal SIX Minutes de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.SIX Minutes kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. SIX Minutes geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.SIX Minutes kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.SIX Minutes verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel, nederlandstalige bevoegd. 

VERKOOPS- EN DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN
1. Bestelling, verkoopovereenkomst en dienstverlening
De klant kan steeds vrijblijvend een offerte aanvragen.
De opleidingsovereenkomst komt tot stand door middel van een getekende offerte, een door beide partijen getekend contract of een bestelbon van de klant die schriftelijk aanvaard is door Six Minutes.
De opleiding komt overeen met de inhoud en duur zoals beschreven in de door de klant aanvaarde en ondertekende offerte of zoals gestipuleerd op de bestelbon.
De opleiding vindt plaats op de door de klant bepaalde opleidingslocatie of een locatie bepaald door Six Minutes. De klant verbindt zich ertoe een voldoende ruim en doelmatig ingericht lokaal ter beschikking te stellen, inclusief alle standaard toebehoren nodig voor het verstrekken van onderricht indien de opleiding doorgaat bij de klant.
2. Annulatievoorwaarden
Indien de klant een geplande cursus annuleert meer dan 10 werkdagen voor de vastgelegde aanvangsdatum, zal Six Minutes geen annulatiekosten aanrekenen.
Indien de klant een geplande cursus annuleert binnen 10 werkdagen voor de vastgelegde aanvangsdatum, zal Six Minutes het volledige bedrag exclusief verplaatsingskosten aanrekenen.
Indien de klant een geplande cursus annuleert op de dag van de opleiding zelf zal Six Minutes het volledige bedrag inclusief verplaatsingskosten aanrekenen.
In het geval de opleiding niet kan plaatsvinden ten gevolge van overmacht zoals ziekte, ongeval of enige omstandigheid die buiten de verantwoordelijkheid valt van Six Minutes, zal Six Minutes hiervan de klant meteen op de hoogte stellen en in samenspraak met de klant een nieuwe opleidingsdatum vastleggen. In geen geval zal gelijk welke vorm van overmacht waardoor een geplande opleiding niet kan doorgaan, aanleiding geven tot het betalen door Six Minutes van enige schadevergoeding.
3. Kwaliteitsgaranties
Six Minutes bevestigt dat alle lesgevers beschikken over de vereiste inhoudelijke en didactische expertise, onder meer dankzij het continu bijschaven en vervolmaken van hun opleiding en kennis.
Indien de klant klachten heeft over de lesgever of de opleiding zelf, moet de klant Six Minutes hiervan meteen op de hoogte stellen. Six Minutes verbindt zich ertoe de nodige stappen te ondernemen om deze klachten te onderzoeken, de klant hiervan op de hoogte te stellen en eventuele corrigerende maatregelen te treffen.
4. Geschillen
Op deze Algemene Voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de respectievelijke rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van Six Minutes is gevestigd.
FACTURATIEVOORWAARDEN
5. Prijzen en kortingen
Alle prijzen zoals vermeld op de website zijn de officiële prijzen exclusief btw.
Prijsaanpassingen worden steeds onmiddellijk vermeld op de website en zijn van kracht vanaf het moment dat ze daar vermeld staan, tenzij vooraf iets anders met de klant werd overeengekomen.
De klant kan geen aanspraak maken op levering tegen oude prijzen indien de prijswijziging hem door welke oorzaak dan ook niet bekend is geworden.
In het geval betaling na levering werd bedongen, behoudt Six Minutes zich het recht om leveringen op te schorten totdat de kredietwaardigheid van de klant naar de mening van Six Minutes voldoende is aangetoond.
6. Factuur
Facturatie zal steeds plaatsvinden 20 dagen voor het doorgaan van de lessen. Betaaltermijn is, tenzij anders overeengekomen, 14 dagen. Het saldo dient steeds voldaan te zijn voor de les van start kan gaan.
7. Ingebrekestelling
Bij het overschrijden van de afgesproken betalingstermijn behoudt Six Minutes zich het recht om een nalatigheidsinterest van 5% per maand aan te rekenen en dit met ingang van de factuurdatum. Deze nalatigheidsinterest wordt berekend op het totale factuurbedrag inclusief kosten en Btw. Indien de afgesproken betalingstermijn van 14 kalenderdagen met meer dan 30 kalenderdagen wordt overschreden, zal Six Minutes de klant aangetekend in gebreke stellen. De kosten hiervan worden forfaitair bepaald op 350,00 EUR per ingebrekestelling.